Arbeidet med kommunedelplanen for Kabelvåg var planlagt i tre faser. Første fase var oppstart med utarbeidelse av planprogram som ble vedtatt i kommunestyret september 2020. Andre fase var utarbeidelse av planforslaget med en midtveishøring i løpet av høsten 2020, hvor planen bearbeides og ferdigstilles i etterkant.

Nå er arbeidet i sin tredje fase, hvor det er fremlagt et komplett planforslag til offentlig ettersyn og 1. gangs høring. Planforslaget vil i etterkant av offentlig ettersyn legges frem til politisk behandling med mål om kommunestyrevedtak sensommeren/høsten 2021.

Fremdriften forutsetter at innspill og merknader ved offentlig ettersyn er av en slik karakter/omfang at de kan behandles uten at det må gjennomføres nye og mer omfattende prosesser før vedtak.

POSITIV UTVIKLING ÅRSAK TIL BEFOLKNINGSVEKST

Vågard Erdahl Nyaas er selv fra Kabelvåg, og han forteller at det er med en viss ærefrykt han jobber med byplanen.

− Det er veldig gøy! Det er utfordrende som med alle byplanene, men her i Kabelvåg har man et veldig godt utgangspunkt. Det er stedet med størst befolkningsvekst, og mye god utvikling. Det er som om det er en ny giv, og vi jobber for å legge til rette for at de som vil, får muligheten til å realisere prosjekter, forteller han.

Han mener at årsakene til den gode befolkningsveksten blant annet er at det er lagt til rette for nye boliger.

− Det har også med lokaliseringen å gjøre, det er en nærhet og tilgjengelighet til blant annet Svolvær, samtidig som folk trekker fram at Kabelvåg har den menneskelige småby-følelsen.

− Nå får vi en ny skole, og utvikler gode tilbud for barn og unge, og dette skapet positive ringvirkninger og utvikling. Skrei-senteret står også i fokus, hvordan vi skal få realisert prosjektet, og skape en tilknytning til sentrum.

Det jobbes også med å konsekvensutrede følgene av økende havnivå og stormflo, og hvilke tiltak og strategier som kan iverksettes og gjennomføres.

SENTRUMSUTVIKLING OG IVARETAKELSE

Han forteller at så langt har mulighetsstudiet blitt tatt imot med stor begeistring.

− Det er mest oppmerksomhet rundt sentrumsområdet, og hvordan man skal få det mer levende. I tillegg engasjerer folk seg mye i nye områder. Vi har blant annet fått inn flere innspill som angår Eidet, Kabelvågmarka og Rækøya.

I følge byplanleggeren er det mange gode innspill som tar til følge i arbeidet, mye omhandler å ta vare på områder, og hvilke alternativer man har. Når forslaget legges fram må politikerne ta stilling til planen etterhvert.

− Vi jobber med å finne ut hva som skal tillates og ikke, hva vi skal ha, og hvordan det kan gjøres. Jeg har et inntrykk av at lokalbefolkninga på tvers av alder er særlig opptatt av sentrumsområdet og hvordan det kan ivaretas.

LOKALBEFOLKNINGEN ENGASJERT

I løpet av arbeidet har det vært arrangert to åpne prosjektkontor, og tre åpne temamøter. Erdahl Nyaas forteller at det har vært stor interesse på alle arrangementene.

− Vi merker absolutt interesse. Innenfor korona-restriksjonene vel å merke, har det vært fylt opp til så mange som mulig. Vi ser at åpne arrangementer skaper engasjement.

På bakeriet i Kabelvåg henger nå hovedtrekkene fra byplanen, med en oppsummering på det som er tenkt så langt. Dette forteller Erdahl Nyaas at de gjerne ønsker innspill på dette, innen fristen 19. mars.