Kystverket har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet nå gitt sitt svar på en del spørsmål fra departementet, som er nødvendig når regjeringen skal ta beslutning om hvilket alternativ man vil lande på for å oppnå arktisk teknologiutvikling.

Fiskebøl taper ikke tid

Kystverket poengterer at dersom departementet velger Fiskebøl vil man ikke tape tid i prosesser knyttet til miljøundersøkelser og geotekniske undersøkelser, slik det nå er i det pressede konsulentmarkedet. Årsaken er at Norconsult og Multiconsult allerede har gjennomført disse undersøkelsene gjennom Kystverkets rammeavtale, poengterer Kystverket i sin orientering til departementet.

Høyere kostnader på Fiskebøl

På Fiskebøl har man nå vurdert tre ulike alternativer. Kystverkets alternativ «null» er det samme som den tidligere nedskalert løsning «3b» lokalisert på Fiskebøl. Dette er ikke med videre fordi det har kommet ny informasjon siden forrige rapport om Fiskebøl.

– Fra departementets side ble Kystverket bedt om å ta utgangspunkt i dette konseptet når vi nå skal vise en nedskalert løsning med mulighet for trinnvis utbygging, skriver assisterende kystdirektør Per Jan Osdal i Kystverket til Nærings- og fiskeridepartementet den 15. juni.

foto
Dette er alternativet vurdert i 2021, oppdatert til 2022-nivå, men er ikke lenger aktuelt.

Nye kostnader i regnestykket

Et halvt år etter at 3b-konseptet ble lansert før nyttår til en kostnad på 394 millioner kroner, har det kommet til nye kostnader. Dette gjelder tomtekostnader og andel av et nytt vannverk, som nå er med i en oppjustert kalkyle. Kystverket poengterer at dette alternativet lå inne med nedsprenging av hele Kalvøya ved Fiskebøl. Andre deler av området var tenkt brukt til annen beslektet virksomhet, disponert av Hadsel kommune.

Etter dette har alternativ null fått en forventet kostnad på 403 millioner kroner, som er ni millioner mer enn forrige beregning, men er altså ikke med videre.

foto
Alternativ 1 i 2022, har en betydelig reduksjon i omfang og har ikke basseng.

Trinnvis utbygging

Alternativ 1 på Fiskebøl er beregnet med en nedskalert og trinnvis utbygging. Det ble vurdert å flytte senteret tilbake til tidligere plassering ved fyllingen, men etter dialog med kommunen og Norconsult har man likevel falt på en løsning på Kalvøya.

– For alternativ 1 viser vi til muligheten for både nedskalert løsning og trinnvis utbygging, skriver Kystverket til departementet. Man beregner kun utsprengning og masseforflytting for arealet som trengs for departementets valgte konsept 3b. Antall parkeringplasser er redusert. Bygging av «lugarer» for overnatting blir ikke bygget.

Kystverket viser til at dette alternativet tenkes som første byggetrinn, og bare bygger halvparten av det tidligere valgte konseptet 3b.

foto
Alternativ 2 i 2022 har en reduksjon i nedsprengt areal, men i hovedsak med funksjoner som i 2021.

Sprenger alt

– Imidlertid er det foreslått utsprengning av hele arealet for konsept 3b da det vurderes som mest hensiktsmessig å gjennomføre det i en operasjon, mener Kystverket. Med administrasjonsbygg og undervisningslokaler, innvendig test- og kundesenter, flytebrygge, vaskehall og renseanlegg, er alternativ 1 beregnet til 286 millioner kroner. Da åpnes det for de utvendige testbassengene, driftsbygg og lager i et senere byggetrinn.

362 millioner

Alternativ 2 på Fiskebøl er en nedskalert og trinnvis utbygging. Det vil koste 362 millioner kroner, fordelt på 286 millioner krone til første byggetrinn og 76 millioner i andre byggetrinn.

Senter i Horten

Et fjerde alternativ – Alternativ 3 – som nå ligger på departementets bord, er altså test- og kuldesenter i Horten. Der har kostnadene økt fra 48 til 56,6 millioner kroner, som er langt billigere enn Fiskebøl, men treffer ikke alle hovedkravene.

Det opprinnelige valget omtalt som alternativ null og 3b er ikke med i den videre vurderingen fordi de nedskalert alternativene vurderes som mest aktuelt. Dermed står man igjen med alternativ 1, 2 og 3.

Ulemper på Fiskebøl

Det gjenstående alternativ 1 kan man komme raskt i gang med, og gjennom to byggetrinn. Denne løsningen vil delvis kunne innfri Riksrevisjonens påpekning om manglende arktisk teknologiutvikling, opplæring og kompetanse. Det er en fordel at Fiskebøl har nærhet til Norges brannskole i Tjeldsund. Ulempen er betydelig nedskalert i forhold til tidligere, men dekker ikke departementets forventning om et helhetlig anlegg. Man får heller ikke full effekt før andre byggetrinn er ferdig.

Flere fordeler

Det andre alternativet på Fiskebøl listers i Kystverkets vurdering med en rekke fordeler. Man kommer raskt i gang gjennom to byggetrinn, men er nedskalert. Kystverket slår dessuten fast at alternativet «Dekker departementets bestilling etterkonsekt 3b – et samlet anlegg».

Dette alternativet vil dessuten kunne innfri Riksrevisjonens merknad om arktisk teknologiutvikling, opplæring og kompetanse, heter det. Fordelen nær brannskolen er nevnt. Samtidig blir dette alternativet rimeligere enn det departementet valgte i første omgang, alternativ 3b.

Ulempene er få, og blir listet med nedskalert utbygging i forhold til forrige valg av konsept. En trinnvis utbygging vil bli noe dyrere på grunn av kraftig prisvekt på råvarer i byggebransjen.

Fordeler og ulemper i Horten

Fordelene med Horten er en rimeligere løsning ved gjenbruk av dagens infrastruktur. Kystverkets miljøberedskap er dessuten lokalisert i Horten. Det vil ta kort tid å få en løsning på plass, og det finnes allerede test- og treningsmiljø med oljevernfaglig kompetanse i Horten. Driftskostnadene blir dessuten lavere enn en løsning på Fiskebøl.

Ulempene ved å bygge i Horten er rett og slett at en løsning der ikke vil tilfredsstille departementets krav om en helhetlig anlegg. Horten vil heller ikke imøtekomme Riksrevisjonens undersøkelse som har konkludert med at arktisk teknologiutvikling, opplæring og kompetanse vil mangle der, går det fram av Kystverkets vurderinger.

Årsaken er at det vil mangle utvendige treningsmuligheter i strandsonen. Kostnadene til samordnet opplæring innen brann og akutt forurensning blir også større.